[woodmart_row_divider style=”curved-line” color=”#ffffff” custom_height=”80px”]

اطلاعات شخصی

اطلاعات سایت

Upload

اطلاعات مورد نیاز درگاه پرداخت

دانلود نمونه فرمت مناسب عکس با فرم از

اینجا

.
دانلود فرم درگاه از

اینجا

فرم درگاه را پرینت گرفته و پر کنید.کارت ملی خود را به محل مناسب بچسبانید و از خود در حالی که فرم در دستتان است عکس بگیرید.
Upload
Upload
[woodmart_row_divider position=”bottom” style=”curved-line” color=”#ffffff” custom_height=”80px”]
[woodmart_row_divider style=”curved-line” color=”#ffffff” custom_height=”80px”]

اطلاعات شخصی

اطلاعات سایت

Upload

اطلاعات مورد نیاز درگاه پرداخت

دانلود نمونه فرمت مناسب عکس با فرم از

اینجا

.
دانلود فرم درگاه از

اینجا

فرم درگاه را پرینت گرفته و پر کنید.کارت ملی خود را به محل مناسب بچسبانید و از خود در حالی که فرم در دستتان است عکس بگیرید.
Upload
Upload
[woodmart_row_divider position=”bottom” style=”curved-line” color=”#ffffff” custom_height=”80px”]